Відповіді на питання екзаменаційних білетів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

Мова та мовлення

Соціально-психологічна роль: психологічний зміст та види

Проективні методики. Види проективних методик та особливості їх використання у психодіагностиці

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі

Невербальна комунікація та її засоби

Процеси пам’яті та їх характеристика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

Тести інтелекту: їх особливості та використання у психодіагностиці

Детермінанти психічного розвитку людини

Характеристика основних напрямків сучасної західної соціальної психології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

Психологічні теорії уваги

Провідні психотипи особистості за А.Є. Лічко

Фасилітація: психологічний зміст та феноменологія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

Психофізіологічний та пізнавальний розвиток у період дорослості

Професійно важливі якості особистості

Тести досягнень та їх використання в психодіагностиці

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери

Соціометрія як метод соціально-психологічних досліджень

Структура вищих почуттів людини

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

Діагностика міжособистісних відносин та комунікативної компетентності

Вікові особливості становлення рис характеру у людини

Групові норми та нормативна поведінка у групі. Груповий тиск

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

Емоційно-вольова сфера особистості

Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки людини

Методи вивчення агресії. Експерименти Басса, Берковіца і Тейлора

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

Психодіагностика інтелекту молодшого школяра: Матриці Равена

Конформізм. Експерименти Аша, Шерифа та Мілграма

Вплив емоцій та почуттів на діяльність людини

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

Валідність психодіагностичної методики: поняття, види валідності

Мислення як вищий пізнавальний процес

Поняття конфлікту: причини та види конфліктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

Особистісні опитувальники: зміст, будова, валідність, застосування та обмеження

Стадії соціалізації особистості. Специфіка входження особистості в групу (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)

Психологічні особливості самовиховання у підлітковому та юнацькому віці

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

Увага: психологічний зміст, види, властивості

Психологічні особливості розвитку й формування особистості в підлітковому віці

Мода та чутки як соціально-психологічні феномени

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

Контент-аналіз та його використання у психодіагностиці

Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки і розвиваюче значення на різних етапах онтогенезу

Поняття про волю. Детермінація вольової поведінки

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

Особливості діагностики у різних вікових групах

Поняття про здібності, їх структуру. Загальні та спеціальні здібності

Особистість в системі соціальних взаємин. Соціалізація, інститути соціалізації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

Психологічний діагноз. Особливості та рівні психологічного діагнозу

Поняття «установка» в соціальній психології. Атитюд: психологічний зміст та різновиди

Загальні закономірності еволюції психіки

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

Психосемантичні методи: їх види та характеристика

Фізіологічні механізми уваги. Домінанта А. Ухтомського

Керівництво і лідерство в групі. Стилі управління соціальною групою

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

Поняття про мислення. Розумові дії та операції. Форми та види мислення

Бар’єри спілкування та проблема їх подолання

Розлади особистості та їх характеристика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

Проблема періодизації психічного розвитку у працях зарубіжних психологів та вітчизняних психологів

Поняття натовпу: соціально-психологічна характеристика, види натовпу

Поняття про відчуття: класифікація відчуттів, взаємодія відчуттів (адаптація, синестезія, сенсибілізація)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

Поняття соціальної ситуації розвитку. Особливості соціальної ситуації розвитку на різних етапах онтогенезу

Сприймання як психічний процес, його властивості: предметність, цілісність, вибірковість, константність, осмисленість

Етичні принципи психодіагностичного процесу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

Характеристика дошкільного віку: основні новоутворення, соціальна ситуація розвитку

Структура характеру, симптомокомплекси його властивостей

Фундаментальна помилка атрибуції та її вплив на соціальне пізнання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

Тести інтелекту: їх особливості та використання у психодіагностиці

Детермінанти психічного розвитку людини

Характеристика основних напрямків сучасної західної соціальної психології