Категорія: Риси особистості

Копінг-тест (Wais of Coping Questionnaire – WCQ) С. Фолкман і Р. Лазарус

Опис методики: Методика призначена для визначення копінг-механізмів, способів подолання труднощів у різних галузях психічної діяльності, копінг-стратегій. Цей опитувальник вважається першою стандартною методикою в галузі вимірювання копінгу. Методика була розроблена Р. Лазарусом та С. Фолкманом у 1988 році, адаптована Т.Л. Крюковою, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвою у 2004 році. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Випробуваному пропонуються 50 […]

Методика самооцінки та рівня домагань (Т. Дембо, С.Я. Рубінштейн; Г.М. Пріхожан)

Опис методики. На меті методики постає вивчення особливостей самооцінки. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: «Кожна людина оцінює свої можливості, здібності, характер тощо. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна умовно зобразити вертикальною лінією, нижня точка якої символізуватиме найнижчий розвиток, а верхня – найвищий. На бланку намальовано 7 таких ліній. Вони означають: 1) здоров’я; 2) […]

Методика визначення типу особистості та ймовірності особистісних розладів (Дж. Олдхем, Л. Морріс)

Опис методики. Методика є особистісним самоопитувачем, розробленим на підставі критеріїв DSM-IV і (частково) на основі DSM-III-R Дж. Олдхемом і Л. Моррісом в 1994 році. Автори пропонують використовувати опитувальник самостійно, і пропонують велику описову інтерпретацію. Вік досліджуваних: з підліткового. Форма проведення: фронтальне письмове опитування. Джерело опису методики: Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. […]

Методика дослідження ставлення особистості до інновацій (Н.М. Лебедєва, О.М. Татарко)

Опис методики. На меті методики постає вимір ставлення особистості до інновацій. Вік досліджуваних: дорослі. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: У бланку наводяться короткі характеристики людини. Будь ласка, прочитайте кожну з них і подумайте, наскільки ця людина схожа на Вас. Поставте хрестик в одній із колонок праворуч, що вказує на ступінь вашої схожості з цією людиною. […]

“Діагностика рівня емпатійних здібностей” (В.В. Бойко)

Опис методики. На меті методики постає оцінка вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших людей. Вік досліджуваних: 14 років і старше. Форма проведення: письмове опитування. Респонденту пропонується ознайомитися з низкою тверджень та висловити свою згоду/незгоду з ними. Інструкція: «Вкажи, чи ти згоден із твердженнями, представленими в бланку. Якщо згоден, постав знак «+» у колонці […]

Маскулінність-фемінінність (С. Бем)

Опис методики. Методика була запропонована Сандрою Бем (1974) для діагностики психологічної статі. Вона визначає ступінь андрогінності, маскулінності чи фемінінності особистості. Опитувальник містить 60 тверджень (якостей), на кожне з яких випробуваний відповідає “так” чи “ні”, оцінюючи цим наявність чи відсутність у себе названих якостей. Опитувальник можна застосовувати у формі експертного рейтингу. У такому разі оцінка випробуваного […]

Методика діагностики спрямованості особистості (Б. Басс)

Опис методики. Метою методики є визначення спрямованості особистості. У методиці запропоновано 27 суджень, за якими можливі три варіанти відповіді, що відповідають трьом видам спрямованості особистості: на себе (Я); на спілкування (О); на справу (Д). Випробуваному необхідно вибрати одну відповідь, яка, на його думку, більшою мірою відповідає реальності, і та, яка найбільш далека від думки випробуваного, або […]

Методика діагностики темпераменту Я. Стріляу (адаптація М.Р. Данилової, Ф.Г. Шмельова)

Опис методики. Опитувальник спрямовано на вивчення трьох основних характеристик типу нервової діяльності: рівня сили процесів збудження, рівня сили процесів гальмування, рівня рухливості нервових процесів. Також розраховується показник врівноваженості процесів збудження і гальмування за силою. Тест містить три шкали, які реалізовані у вигляді переліку із 134 питань, що передбачають один із трьох можливих варіантів відповіді: “так”, “важко […]

Методика особистісного диференціала (група психологів Психоневрологічного інституту ім. В.М. Бехтерєва)

Опис методики. Призначення методики – дослідження суб’єктивних аспектів ставлення особистості до себе. Стимульний матеріал. Бланк, на якому в двох колонках вміщено полярні значення, що характеризують самопочуття, настрій та активність (між колонками вміщено цифри, що позначають ступінь виразності цих характеристик). Джерело опису методики: Методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. В.М. Бехтерева) / Н.П. Фетискин, […]

Скорочений багатофакторний опитувальник для дослідження особистості (Міні-мульт) (Ф.Б. Березін, М.П. Мірошніков)

Опис методики. Методику спрямовано на оцінку особистісних особливостей респондентів. Опитування проводиться за наявності у респондентів бланка, що містить список тверджень, та бланка для відповідей у ​​присутності експериментатора, якому досліджувані можуть ставити запитання. Респонденти отримують інструкцію такого змісту: «У бланку наведені твердження щодо стану Вашого здоров’я та Вашого характеру. Прочитайте кожне твердження і вирішіть, чи правильне […]